1 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jesteś tutaj:
O bibliotece > Dokumenty > regulaminy

regulaminy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2013-03-11 11:25:54
REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY POMIECHÓWEK

§1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy Gminy Pomiechówek oraz uczniowie miejscowych szkół i zatrudnieni w zakładach pracy na terenie gminy.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną.
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnym podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaź, nie może on korzystać z wypożyczalni.
6. W bibliotece panuje zakaz palenia tytoniu.
§2

1. Kaucje od czytelników mogą być pobierane w następujących wypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Pomiechówek (kaucja w wysokości 50zł). Wysokość kaucji może ulec zmianie na wniosek kierownika biblioteki, który jest zobowiązany poinformować o tym czytelników.
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek w kwocie równej trzykrotnej cenie inwentarzowej (bibliotekarz może również żądać wypełnienia rewersu)
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje wpisową, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym pracownika biblioteki co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu Biblioteki.
§3
1. Wypożyczać można jednocześnie 1 – 3 książki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłużej niż jeden miesiąc.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwroty wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w §2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja. Na prośbę czytelnika wypożyczalnia – w miarę możliwości – sprowadza książki z innych bibliotek.
7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
8. Czytelnik może wypożyczać książki dla innej osoby, za jej pisemnym upoważnieniem.
9. Po wejściu do biblioteki czytelnik zgłasza się do bibliotekarza, podaje swoje nazwisko, zwraca wypożyczone książki, odbiera rewersy. Wybrane książki rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
10. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach. pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogi, wydawnictw informacyjnych itp.

§4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik:
a) w wypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązuje się do odkupienia tego samego tytułu;
b) może odkupić inną – przydatną bibliotece – książkę (po uzgodnieniu z bibliotekarzem;
c) zapłacić;
- trzykrotną cenę inwentarzową za książki wydane po 1990 r.
- od 10,00 – 30,00 zł. za książki wydane do 1990r.
§5

1. Czytelnik, do którego wysłano upomnienie w sprawie zwrotu książek, płaci karę za przetrzymywanie ich ponad termin ustalony w §3 ust. 2 i 3 w wysokości 3 zł. za każdą książkę oraz pokrywa koszty wysłania upomnienia.
2. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Wysokość opłat za zagubione lub przetrzymywane książki może ulec zmianie na wniosek kierownika biblioteki. Kierownik biblioteki jest zobowiązany informować na bieżąco czytelników o zmianie opłat.

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§7

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Gminy w Pomiechówku.


 

 
POLECAMY:

Poleć książkę

Tytuł książki:
Twoja opinia:
Twoje imię (nick):
Twój e-mail:
 • M_kultury
 • Msib
 • Program_rozwoju_bibliotek
 • Bn
 • Arfp
 • Link-do-przyszlosci-logo
 • E_1
 • Indeks
 • Czytam sobie
 • Ik
 • PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek - Kopia