KPacholak__MG_0786 Instabiblioteka Pomiechówek_granat

"Zjedz pizzę z Biblioteką i Fritzem" - konkurs

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-02-09 12:07:04
 Regulamin konkursu

„Zjedz pizzę z Biblioteką i Fritzem”

 

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨: 
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Zjedz pizzę z Biblioteką i Fritzem” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest  Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek przy ul. Kilińskiego 3 05-180 Pomiechówek.

d) „Fundator” – fundatorem nagród w konkursie jest Fritz Pizza & Kebab przy ul. Nasielskiej 1 lok. 29 05-180 Pomiechówek

c) „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w profilu społecznościowego

https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Pomiechowek/

 

d) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e) „Nagroda” – Kupon zniżkowy 50% na średnią pizzę w liczbie 6 sztuk.

 

 

 

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozpoczyna się on w dniu 2018-02-09 około godz. 12 : 00 i trwa do 2018-02-09 do około godz. 17 : 30 


2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem: profilu społecznościowego https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Pomiechowek/. Informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.biblioteka-pomiechowek.pl
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, Fundator, pracownicy Organizatora

i Fundatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

 • Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.biblioteka-pomiechowek.pl i wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie wysłania wiadomości na adres mailowy Organizatora sylwia.ciszynska@pomiechowek.pl o treści „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
 • Wykonać zadanie konkursowe

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). 
3. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
4. Nagrodę otrzyma Uczestnik który: jako pierwszy lub drugi odpowie prawidłowo na jedno
z 3 pytań konkursowych i wyśle odpowiedź na adres mailowy
sylwia.ciszynska@pomiechowek.pl. Organizator zaprezentuje łącznie 3 pytania konkursowe
o wybranych przez siebie porach w trakcie trwania konkursu.
5. Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu w dniu trwania konkursu, niezwłocznie po otrzymaniu dwóch prawidłowych odpowiedzi na każde z kolejnych pytań.
6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą̨ zapisywane w bazie danych Organizatora jedynie w celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu. 
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 7 nie będą̨ przyjmowane.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału

w Konkursie.

10. Uczestnik, który zostanie poinformowany o zwycięstwie, nie może brać ponownie udziału
w niniejszym konkursie. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Do zadań Organizatora stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

12. Odbiór nagród będzie możliwy osobiście w siedzibie Organizatora w Sali Multimedialnej
na 2. piętrze i w godzinach pracy Organizatora do piątku 16 lutego br. włącznie.

13. Zwycięzca powinien poświadczyć odbiór Nagrody czytelnym podpisem.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail a ich imiona i nazwiska zostaną zamieszczone w poście na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Pomiechowek/

 

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska) na fanpage’u  Organizatora.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs „Zjedz pizzę z Biblioteką i Fritzem” na następujący adres: sylwia.ciszynska@pomiechowek.pl. lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: sylwia.ciszynska@pomiechowek.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia. 
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane. 
3. Reklamacje powinny zawierać imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. 
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości mailowej. 
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. 
7. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie.

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2018-02-09 
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

  

  POLECAMY:

Poleć książkę

Tytuł książki:
Twoja opinia:
Twoje imię (nick):
Twój e-mail:
 • M_kultury
 • Msib
 • Program_rozwoju_bibliotek
 • Bn
 • Arfp
 • Link-do-przyszlosci-logo
 • E_1
 • Indeks
 • Czytam sobie
 • Ik
 • PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek - Kopia