1 7 10 2 4 6 9 5 11 Przewijane obrazki strona

Konkurs plastyczny "Bohater mojej ulubionej książki"

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-03-19 19:18:27
Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci
„Mój ulubiony bohater z książki”
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek.
2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Pomiechówek.
3. Konkurs ma zasięg lokalny.
4. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej oraz promowanie czytelnictwa
poprzez nawiązanie do tekstów ulubionych książek dziecięcych.
5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo przyznania lub nie przyznania
nagród i/lub wyróżnień.
7. Termin składania prac upływa 31 marca 2021 r. Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora.
Prace złożone po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
8. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 02 kwietnia 2021r.
9. Złożone na konkurs prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy na terenie Biblioteki
Publicznej Gminy Pomiechówek.
10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i pobytu uczestników oraz ich opiekunów w związku
z finałem konkursu.
11. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik konkursu.

II Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, zamieszkające lub
uczące się na terenie Gminy Pomiechówek.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej (dowolna technika płaska) związanej z tekstem książki dziecięcej, w rozmiarze min. A4i max. A3.
3. Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:
• przedszkolaki
• dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
• dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej
4. Prace oceni jury powołane przez dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.
5. Jury przyzna 1 miejsce, w każdej z trzech kategorii.
6. Każdą pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora.
7.Szczegółowe informacje (imię, nazwisko autora oraz rodzica/opiekuna prawnego, dokładny adres
i nr telefonu, jeśli to możliwe również e-mail) należy wpisać na karcie uczestnika. Karta musi być podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika.
8. Karta uczestnika dostępna będzie w trakcie trwania konkursu na stronie internetowej
www.pomiechowek.pl, www.biblioteka-pomiechowek.pl, oraz w placówce Biblioteki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających warunków niniejszego
regulaminu.
10. Pracę lub zdjęcia pracy wraz z wypełnioną kartą uczestnika lub jej cyfrowym skanemmożna złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek przy ul. Kilińskiego 3
w godzinach otwarcia placówki lub mailowo: biblioteka.pomiechowek@gmail.com
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs prac
do promocji konkursu, działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek oraz Gminy Pomiechówek,a także prawo do bezpłatnego opublikowania prac na stronach internetowych
i publikacjach Biblioteki, Gminy Pomiechówek oraz wystawienia w przestrzeni publicznej.

III Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania partnerów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
3. Zgłoszenie prac na konkurs wraz z kartą uczestnika jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego
regulaminu.
4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
na miejscu, mailowo: biblioteka.pomiechowek@gmail.com lub pod numerem telefonu: 22 785 46 97.
5. Niniejszy regulamin wraz z kartą uczestnika jest dostępny w placówkach Biblioteki Publicznej
Gminy Pomiechówek, oraz na stronach internetowych Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek
i Urzędu Gminy Pomiechówek.
6. W sytuacjach nieuwzględnionych w regulaminie organizator ma prawo do własnej interpretacji
zaistniałego zdarzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
 
Karta uczestnika znajduje się tutaj.


 

 
POLECAMY:

Poleć książkę

Tytuł książki:
Twoja opinia:
Twoje imię (nick):
Twój e-mail:
 • M_kultury
 • Msib
 • Program_rozwoju_bibliotek
 • Bn
 • Arfp
 • Link-do-przyszlosci-logo
 • E_1
 • Indeks
 • Czytam sobie
 • Ik
 • PACZKA_LITERACKA_baner_dla_bibliotek - Kopia
 • Zdjęcia 4_3 (9)